«РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА»

Ковальчук Василь Іванович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2008), Лауреат Державної премії Президента України для молодих учених за цикл праць «Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці» (2009), нагороджений подякою Київського міського голови (2009). Головний редактор журналу «Профтехосвіта» видавництва «Шкільний світ» (2007-2013).

Керівник авторської школи педагогічної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Луганської області (2007-2013). Автор та керівник дослідно-експериментальних програм регіонального рівня в дошкільних і загальноосвітніх закладах освіти.

Член редакційної ради українських та міжнародних видань.

Василь Іванович пройшов стажування за міжнародними програмами: «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (Канада), «Школа як осередок розвитку громади», програма розвитку освіти «Рівний досвід до якісної освіти в Україні», програма «Матра» - «Розвиток освітнього менеджменту» (Нідерланди), «Моніторинг освітніх програм» (Туреччина), «Розвиток громадянської свідомості молоді в контексті освітніх реформ» (США), стажування з інноваційних методів та підходів в освіті в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина). Підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чеська республіка), в МБО «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні» (2015-2018). Літня школа з комунікації в Італії (2019)

Ковальчук В.І. автор понад 200 наукових праць, серед них монографії: «Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект)» (2014); розділи в колективних монографіях: «Реалізація концепції формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів як передумова підготовки фахівця у вищій школі» (2016), «Аспектна аплікація положень компетентнісного підходу в удосконаленні освітнього процесу вищої школи» (2016), The ways of teaching staff advanced training improvement: experiences and perspectives» (2017), «Тенденції розвитку освіти в епоху інформаційного суспільства» (2017), «Globalization as factor of influence on educational development» (2018), «Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інформаційного суспільства» (2018), «Formation of professional and legal competence in future social workers» (2019); навчально-методичні посібники: «Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю» (2004), «Як стати майстерним педагогом» (2007), «Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу: тренінг» (2009),  «Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ: спецкурс для підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти» (2009), «Бухгалтерський облік» (2011), «Ефективний урок: технології, структура, аналіз» (2011), «Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги» (2011), «Стандарти громадсько-активної школи: лідерство» (2014), «Методика викладання у вищих навчальних закладах: практикум» (2017) та статті в українських фахових, міжнародних (3 –Scopus, 7 Web оf Science) та періодичних виданнях.

Василь Іванович підготував трьох кандидатів педагогічних наук:  Бирка Маріан Філаретович «Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу» (2010 р.); Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна «Педагогічні умови підвищення класифікація вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти» (2011 р.); Ящук Сергій Петрович «Педагогічні умови формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників» (2018 р.) двох докторів філософії: Бикова Тетяна Борисівна "Професійна підготовка майстрів виробничого навчання швейного профілю із застосуванням змішаного навчання" (2021 р.), Сорока Валерій Вікторович "Формування готовності майбутніх майстрів виробничого навчання до використання цифрових технологій у професійній діяльності" (2021). Наукову школу затверджено рішенням вченої ради від 26 грудня 2019 року, протокол № 5.

Основні напрями роботи наукової школи:

– тенденції розвитку освіти в умовах ринку праці;

– проблеми підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) та  вищої освіти;

– удосконалення методики навчання у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

– упровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес;

– розвиток педагогічної майстерності педагога.

Функціонує наукова лабораторія «Інноваційні технології навчання», основними цілями та завдання якої є:

 • задоволення потреби особистості в науковому, інтелектуальному, культурному розвитку;
 • розробка та впровадження інноваційних технологій в освітній процес, вдосконалення і модернізація освітнього процесу, підвищення якості освіти;
 • вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі інноваційних освітніх технологій;
 • розробка концепцій (концептуальних моделей) і програм науково-дослідного експерименту й надання практичної допомоги в розробці й проведенні індивідуальних експериментально-дослідницьких робіт, моделювання уроків, навчально-пізнавальних ситуацій тощо;
 • проведення діагностичних досліджень стану інноваційних освітніх процесів і їх впливу на формування особистості студента і викладача;
 • формування і реалізація банків даних та програмно-інформаційних продуктів;
 • підтримка наукових зв'язків із закладами освіти, науковими установами, з проблем впровадження інноваційних освітніх технологій в освітній процес закладів освіти;
 • поширення наукових знань і здійснення культурно-просвітницьких заходів.

Ініціативна тема науково-дослідної роботи

«Розвиток педагогічної майстерності педагога професійного навчання в умовах освітніх трансформацій»

Завдання дослідження:

 1. Обґрунтувати теоретико-методологічні підходи до проблеми розвитку педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Виявити тенденції й закономірності розвитку педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 3. Обґрунтувати систему розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання.
 4. Уточнити сутність понять «педагогічна майстерність», «розвиток педагогічної майстерності педагога професійного навчання», «система розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання» та їх роль у змісті професійно-педагогічної освіти.
 5. Розробити авторські програми, навчальні, навчально-методичні посібники з розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання.
 6. Апробувати сучасні методики розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання.
 7. Створити «Школу педагогічної майстерності».

 

Школа педагогічної майстерності

 • формування готовності педагогічних працівників до модернізації змісту освітнього процесу;
 • пошук ефективних форм, методів організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;
 • методичне забезпечення інноваційної діяльності;
 • вироблення оригінального педагогічного стилю викладача;
 • розробка, моделювання, апробація, корекція та реалізація освітніх технологій, презентація та поширення результатів діяльності педагогів;
 • побудова індивідуальної траєкторії розвитку педагога;
 • поглиблення практичної та творчої співпраці викладача та студента;
 • створення умов для самоосвіти й саморозвитку педагога.