План роботи Наглядової ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2020-2021 н.р.Засідання Наглядової ради

в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка
24 квітня 2023 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулось засідання Наглядової ради, персональний склад якої затверджено наказом МОН України від 14.07.2020 р. № 919. Захід проведено в змішаному форматі з використанням сервісу Zoom.
Засідання відкрив голова Наглядової ради Кремень Василь Григорович, президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України. Він наголосив, що означену раду створено з метою сприяння розвитку університету як центру вищої освіти, науки і культури в регіоні, забезпечення його успішного функціонування, реалізації державної політики в галузі вищої освіти, науки і культури, а також залучення широкої громадськості до розв’язання проблем, що постають перед закладом, налагодження взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, освітніми й науково-дослідними закладами України та інших держав, пошук додаткових джерел фінансування та здійснення контролю за виконанням покладених на заклад вищої освіти завдань.
Порядок денний містив актуальні питання підготовки кадрів вищої кваліфікації в університеті, особливостей організації та реалізації освітнього процесу в період воєнного стану, діяльності Волонтерського осередку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Про стан і перспективи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка доповів в.о. ректора Курок Олександр Іванович. Очільник ЗВО зазначив, що, відповідаючи на виклики часу та суттєві трансформації в системі підготовки й атестації наукових кадрів, університет приділяє значну увагу розвитку і вдосконаленню функціонування аспірантури і докторантури. Олександр Іванович закцентував увагу на відкритті нових освітньо-наукових програм, виконанні обсягів державного замовлення з підготовки докторів філософії та докторів наук, позитивній динаміці набору та результативній підготовці здобувачів освіти денної і заочної форм навчання за всіма освітніми програмами, акредитації освітньо-наукових програм. Окреслюючи перспективні напрями діяльності закладу освіти в частині підготовки кадрів вищої кваліфікації, в. о. ректора наголосив, що університет підтверджує свою спроможність забезпечити належну підготовку аспірантів, докторантів, що засвідчено якісним професорсько-викладацьким складом, сучасним змістом освітніх програм, ефективним менеджментом освітнього процесу, відповідним рівнем матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення.
Перший проректор університету Хроленко Марина Володимирівна окреслила законодавчо-правові, організаційно-технологічні засади реалізації освітнього процесу в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка в період воєнного стану. Вона наголосила, що діяльність закладу вищої освіти впродовж воєнних років спрямована, передовсім, на збереження життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, працівників університету і забезпечення Перемоги України над загарбницькою країною-агресором. Проректорка доповіла, що освітній процес здійснюється на засадах студентоцентрованого підходу, застосування методів навчання і викладання, що ґрунтуються на принципах академічної свободи та академічної доброчесності. Особлива увага закцентована на набутті здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) у процесі аудиторних занять у віддаленому форматі в умовах воєнного стану, формування національної свідомості, патріотизму, активної життєвої позиції в позанавчальній діяльності, волонтерстві, організації виховної роботи, проходження практичної підготовки.
Керівниця відділу виховної роботи та молодіжної політики Вишник Ольга Олександрівна висвітлила організаційні засади та основні напрями діяльності Волонтерського осередку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Мета створення означеного осередку – підтримка ЗСУ, популяризація демократичних цінностей, української культури, волотерства задля єднання світової спільноти навколо ідей взаємодопомоги, доброчинності та культурного розмаїття. Ольга Олександрівна зазначила, що на базі Волонтерського осередку проводяться акції, флешмоби, майстер-класи, інформаційно-просвітницькі зустрічі, до яких долучаються заклади освіти міста, регіону та України; реалізовуються патріотично-просвітницькі проєкти («Окопна свічка», «Кіно у сховищі», «Сіверський чай» тощо); організовуються регулярні зустрічі з військовослужбовцями, військовими медиками, представниками ДСНС та поліції міста Глухова.
Конструктивна дискусія, широке обговорення актуальних проблем діяльності Глухівського НПУ ім. О. Довженка у період воєнного стану під головуванням Кременя Василя Григоровича уможливили вироблення важливих рішень щодо перспективних шляхів розвитку ЗВО, реалізація яких сприятиме подальшому розвитку університету як центру вищої освіти, науки і культури в регіоні.
Наприкінці засідання голова Наглядової ради зауважив, що в нелегкий воєнний час Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка є форпостом Незламності, Консолідації й Гуманізму. Заклад вищої освіти достойно виконує власну історичну місію підготовки висококваліфікованого, інтелігентного і вимогливого Вчителя – патріота України, проповідника, транслятора українськості, національних інтересів, носія загальнолюдських цінностей, конкурентоспроможного у вітчизняному і європейському освітньому просторі.
Щиро дякуємо членам Наглядової ради за участь у заході, виробленні конструктивних рішень і сподіваємось на подальшу співпрацю!
Адміністрація університету