Анкета для опитування роботодавцівОпитування НПП
Опитування з якості організації освітнього процесу та створених умов праці
Про проведення опитування науково-педагогічних працівників Обговорення освітніх програм
Обговорення освітніх програм Школа гарантів освітніх програм

Оголошення школи гарантів

Сертифікати Школи гарантів освітніх програм


Ідентифікатор: 531 368 6297
Код доступу: 2022

Програма школи гарантів освітніх програм
Анкети для ОС Доктор філософії

Формування м'яких навичок "soft skills"

Підтримка здобувачів освіти

Академічна доброчесність

Контрольні заходи

Анкети для ОС Бакалавр, ОС Магістр

Відкритість і прозорість програми

Протидія корупції

Навчання за освітньою програмою

Участь здобувачів освіти у системі якості

Студентоцентризм і академічна свобода

Контрольні заходи

Академічна доброчесність

Підтримка здобувачів освіти

Формування м'яких навичок "soft skills"
РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАНЬ 

 


Метою системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка є забезпечення якості вищої освіти з урахуванням міжнародних стандартів якості освіти, формування в академічному середовищі культури якості як основи конкурентоспроможності Університету та його випускників.

Внутрішня система забезпечення якості освіти в Університеті  регламентується Положенням про внутрішню систему якості освіти (рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 10.10.2018, протокол №3, наказ №362 від 01.11.2018) та охоплює: додержання під час провадження освітньої діяльності чинних нормативних документів з питань якості освіти; визначення процедур контролю якості освіти; здійснення моніторингу ресурсів забезпечення освітнього процесу Університету; аналіз і корегування стану внутрішнього менеджменту з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; моніторинг забезпечення публічності та прозорості інформації про ступені вищої освіти, за якими провадиться освітня діяльність університету, освітні програми, кваліфікації, курси підвищення кваліфікації тощо;  систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності; розробку рекомендацій з метою корегування освітнього процесу, планування подальшої діяльності щодо підвищення якості освіти; об’єктивний розподіл між структурними підрозділами Університету сфер відповідальності за функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Систему внутрішнього забезпечення якості освіти Університету розроблено на основі принципів якості освіти, визначених у Стандартах та рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)» (ESG), зокрема:

– заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість свого викладання та її забезпечення;

– забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої освіти, закладів вищої освіти, освітніх програм і студентів;

– забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх інших стейкхолдерів та суспільства.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в закладі вищої освіти та використання її здобутків в освітньому процесі; використання локальної системи управління якістю та стандартів закладу вищої освіти; схему функціонування внутрішньої системи забезпечення якості та розподіл відповідальності між структурними підрозділами та посадовими особами; результативність системи забезпечення якості, її моніторинг та вдосконалення.