Курок Олександр Іванович - ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.
Народився 13 червня 1955 року в селі Мутині Кролевецького району Сумської області.
Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальностями «Фізичне виховання» та «Історія».
У 1994 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002 році отримав вчене звання професора, у 2011році захистив докторську дисертацію.

Педагогічну діяльність у Глухівському інституті (зараз Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) розпочав у 1981 році. Працював викладачем, завідувачем кафедри, деканом, проректором з соціально-економічних питань.

З 2000 року - ректор Глухівського педагогічного інституту. З 2009 року – ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 07.00.07 – Історія науки і техніки.

Тема дисертації: «Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. XIX - XXI ст.)».

Вчене звання: професор.

Підвищення кваліфікації: 

 НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти з 13.02.2019 по 07.06.2019 р. за категорією «Ректори, проректори університетів, академій, інститутів» (свідоцтво СП 35830447/083019 від 07.06.2019).
 МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ.  Програма обміну студентами та персоналом у рамках проекту KA107 ERASMUS +. Програма мобільності навчання персоналу з 13.10.2019 до 19.10.2019 в Afyon Kocatepe University- Afyon Karahisar (TURKEY) (ERASMUS Code: TR AFYON01).
 Стажування на кафедрі історії культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі з 09.02.2022 р. до 16.03.2022 р. Тема стажування: «Методологічні основи і принципи використання міждисциплінарних підходів у дослідженнях у галузі історії та археології» (довідка № 281 від 16.03.2022 р.)

Контактні дані:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому:

Щопонеділка з 14:00 до 16:00 (за попереднім записом)

Список наукових праць

 Інформація про наукову діяльність за останні 5 років

1. Курок О.І., Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник. Суми, 2019. 467 с.
    2. Курок О. І., Барсуковська Г. П. Використання методу проектів у 
підготовці майбутніх вихователів до освоєння старшими дошкільниками елементів спортивних вправ у зимовий період. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск 2 (37), Частина 2. 2018. С. 181-188.

    3. Курок О., Грудинін Б. Йосип Шкловський : спогади про витратну особистість. Краєзнавство. 2018. № 2. С. 103-121.
    4. Курок О., Зінченко В. Реалізація гуманістичного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С.О., Лук’янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). Київ : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. Т. 2. 648 с. С. 97–111.
    5. Курок О.І., Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: підручник. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2019. 467 с.
    6. Курок О. І., Хацаюк О. В. Результати педагогічного експерименту по впровадженню моделі формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до виконання завдань за призначенням. Scientific discoveries: projects, strategies and development: Collection of scientific papers
«LOГOS» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), October 25, 2019. Edinburgh, UK: European Scientific Platform. С.107–109.
    7. Курок О. І., Терєхов Є. О., Хацаюк О. В. Функціональна готовність майбутніх офіцерів НГУ до дій в екстремальних умовах. Die Relevant und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «LOГOS» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-
praktischen Konferens, Wien, 23 August, 2019. Wien : NGO «Europaische Wissenschaftsplattform», 2019. В. 2. S. 93–95.
    8. Курок О. І., Хацаюк О. В. Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів НГУ до виконання службово-бойових завдань. Збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Актуальні питання забезпечення службово-бойової
діяльності військових формування та правоохоронних органів», 31 жовтня, 2019 р. Харків: НАНГУ, 2019. с. 228–229.
    9. Курок О. І., Хацаюк О. В. Сучасні педагогічні технології в системі професійної освіти майбутніх офіцерів підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України. Збірник тез доповідей Міжнародної науково- практичної конференції «Підсумкової науково-практичної конференції
курсантів, слухачів і студентів». Секція № 4 «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (12- 13 вересня, 2019 року, м. Одеса). Військова академія. Одеса, 2019. С. 357–358.
    10. Курок О.І., Бакалець О.А. Скарб московських та шведських монет середини ХVІІ ст. із с. Войнашівка Барського району Вінницької області. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». Черкаси. № 1. 2020. С. 135-144.
    11. Курок О. І., Гриценко А. П. Досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у Глухівському учительському інституті у 1874–1917 роках. Сіверщина в історії України : збірник наукових праць. Вип. 13. Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК,
2020. С. 233 – 237.
    12. Kurok, O., Lucenko, G., Povstyn, O., Lutsenko, O. Features of distance education in ukraine during the Covid-19 pandemic: Problems and prospects. Universal Journal of Educational. Research, 2020, 8(11), стр. 5498-5504 Scopus.
    13. Бакалець О. А., Курок О. І. До проблеми поширення срібних денаріїв римського імператора Марка Антонія (161–180) на теренах Поділля. Збірник наукових тез IX Міжнародної науково-практичної конференції «Science and practice of today» (16-19 листопада 2020 р. м. Анкара, Туреччина). Секція: Історія. – С. 221-225.
    14. Курок О.І., Нечай Д.О. До проблеми формування у дітей старшогои дошкільного віку ціннісного ставлення до власного здоров’я. Вісник Науково- дослідної лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого- педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї» (25 листопада 2020 р.) / [голов. ред. Іщенко Л. В. ; редкол.: Мельникова О. М. [та ін] ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В.]. Умань : Візаві, 2020. Вип. VII. 160 с. С. 95-99.
    15. Курок О.І., Трунова І.О. Формування навичок здорового способу життя у старших дошкільників на принципах сталого розвитку. Вісник Науково- дослідної лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого-
педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї» (25 листопада 2020 р.) / [голов. ред. Іщенко Л. В. ; редкол.: Мельникова О. М. [та ін] ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В.]. Умань : Візаві, 2020. Вип. VII. 160 с. С. 100-103.
    16. Гриценко, А., Курок, О., & Чумаченко, О. (2022). Заклади початкової освіти дорослого населення на Сумщині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 9/51, 94‒109. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.9/51.254456.
    17. Курок О. І., Хлус Н. О. Розвиток фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобом спортивної гри футбол. Спортивні ігри. 2022. 4 (26). С. 4-15.
    18. Oleksandr Kurok, Wira Kurok, Hałyna Kuznecowa. Challenges and Prospects of Distance Education in Ukrainian Higher Pedagogical Institutions During the Pandemic Period. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii : monografia/red. Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało. Lublinie : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Р. 273-284.

{/spoiler}