Ректор

Курок Олександр Іванович - ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.
Народився 13 червня 1955 року в селі Мутині Кролевецького району Сумської області.
Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальностями «Фізичне виховання» та «Історія».
У 1994 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002 році отримав вчене звання професора, у 2011році захистив докторську дисертацію.

Педагогічну діяльність у Глухівському інституті (зараз Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) розпочав у 1981 році. Працював викладачем, завідувачем кафедри, деканом, проректором з соціально-економічних питань.

З 2000 року - ректор Глухівського педагогічного інституту. З 2009 року – ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 07.00.07 – Історія науки і техніки.

Тема дисертації: «Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. XIX - XXI ст.)».

Вчене звання: професор.

Підвищення кваліфікації: 

 НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти з 13.02.2019 по 07.06.2019 р. за категорією «Ректори, проректори університетів, академій, інститутів» (свідоцтво СП 35830447/083019 від 07.06.2019).
 МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ.  Програма обміну студентами та персоналом у рамках проекту KA107 ERASMUS +. Програма мобільності навчання персоналу з 13.10.2019 до 19.10.2019 в Afyon Kocatepe University- Afyon Karahisar (TURKEY) (ERASMUS Code: TR AFYON01).
 Стажування на кафедрі історії культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі з 09.02.2022 р. до 16.03.2022 р. Тема стажування: «Методологічні основи і принципи використання міждисциплінарних підходів у дослідженнях у галузі історії та археології» (довідка № 281 від 16.03.2022 р.)

Контактні дані:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому:

Щопонеділка з 14:00 до 16:00 (за попереднім записом)

Список наукових праць

 Інформація про наукову діяльність за останні 5 років 

1. Курок О.І., Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник. Суми, 2019. 467 с.
    2. Курок О. І., Барсуковська Г. П. Використання методу проектів у 
підготовці майбутніх вихователів до освоєння старшими дошкільниками елементів спортивних вправ у зимовий період. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск 2 (37), Частина 2. 2018. С. 181-188.

    3. Курок О., Грудинін Б. Йосип Шкловський : спогади про витратну особистість. Краєзнавство. 2018. № 2. С. 103-121.
    4. Курок О., Зінченко В. Реалізація гуманістичного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С.О., Лук’янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). Київ : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. Т. 2. 648 с. С. 97–111.
    5. Курок О.І., Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: підручник. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2019. 467 с.
    6. Курок О. І., Хацаюк О. В. Результати педагогічного експерименту по впровадженню моделі формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до виконання завдань за призначенням. Scientific discoveries: projects, strategies and development: Collection of scientific papers
«LOГOS» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), October 25, 2019. Edinburgh, UK: European Scientific Platform. С.107–109.
    7. Курок О. І., Терєхов Є. О., Хацаюк О. В. Функціональна готовність майбутніх офіцерів НГУ до дій в екстремальних умовах. Die Relevant und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «LOГOS» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-
praktischen Konferens, Wien, 23 August, 2019. Wien : NGO «Europaische Wissenschaftsplattform», 2019. В. 2. S. 93–95.
    8. Курок О. І., Хацаюк О. В. Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів НГУ до виконання службово-бойових завдань. Збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Актуальні питання забезпечення службово-бойової
діяльності військових формування та правоохоронних органів», 31 жовтня, 2019 р. Харків: НАНГУ, 2019. с. 228–229.
    9. Курок О. І., Хацаюк О. В. Сучасні педагогічні технології в системі професійної освіти майбутніх офіцерів підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України. Збірник тез доповідей Міжнародної науково- практичної конференції «Підсумкової науково-практичної конференції
курсантів, слухачів і студентів». Секція № 4 «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (12- 13 вересня, 2019 року, м. Одеса). Військова академія. Одеса, 2019. С. 357–358.
    10. Курок О.І., Бакалець О.А. Скарб московських та шведських монет середини ХVІІ ст. із с. Войнашівка Барського району Вінницької області. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». Черкаси. № 1. 2020. С. 135-144.
    11. Курок О. І., Гриценко А. П. Досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у Глухівському учительському інституті у 1874–1917 роках. Сіверщина в історії України : збірник наукових праць. Вип. 13. Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК,
2020. С. 233 – 237.
    12. Kurok, O., Lucenko, G., Povstyn, O., Lutsenko, O. Features of distance education in ukraine during the Covid-19 pandemic: Problems and prospects. Universal Journal of Educational. Research, 2020, 8(11), стр. 5498-5504 Scopus.
    13. Бакалець О. А., Курок О. І. До проблеми поширення срібних денаріїв римського імператора Марка Антонія (161–180) на теренах Поділля. Збірник наукових тез IX Міжнародної науково-практичної конференції «Science and practice of today» (16-19 листопада 2020 р. м. Анкара, Туреччина). Секція: Історія. – С. 221-225.
    14. Курок О.І., Нечай Д.О. До проблеми формування у дітей старшогои дошкільного віку ціннісного ставлення до власного здоров’я. Вісник Науково- дослідної лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого- педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї» (25 листопада 2020 р.) / [голов. ред. Іщенко Л. В. ; редкол.: Мельникова О. М. [та ін] ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В.]. Умань : Візаві, 2020. Вип. VII. 160 с. С. 95-99.
    15. Курок О.І., Трунова І.О. Формування навичок здорового способу життя у старших дошкільників на принципах сталого розвитку. Вісник Науково- дослідної лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого-
педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї» (25 листопада 2020 р.) / [голов. ред. Іщенко Л. В. ; редкол.: Мельникова О. М. [та ін] ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В.]. Умань : Візаві, 2020. Вип. VII. 160 с. С. 100-103.
    16. Гриценко, А., Курок, О., & Чумаченко, О. (2022). Заклади початкової освіти дорослого населення на Сумщині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 9/51, 94‒109. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.9/51.254456.
    17. Курок О. І., Хлус Н. О. Розвиток фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобом спортивної гри футбол. Спортивні ігри. 2022. 4 (26). С. 4-15.
    18. Oleksandr Kurok, Wira Kurok, Hałyna Kuznecowa. Challenges and Prospects of Distance Education in Ukrainian Higher Pedagogical Institutions During the Pandemic Period. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii : monografia/red. Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało. Lublinie : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Р. 273-284.


Проректори

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи - Луценко Григорій Васильович
Доктор педагогічних наук, професор.

Контактні дані:Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому: 
щовівторка з 10:00 до 12:00 (за попереднім записом)
 

Науковий ступінь:
 доктор педагогічних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»; 13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою».

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізичної освіти у вищій школі: дидактичний і управлінський аспекти».

Вчене звання: професор. 


Список наукових праць

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук

   1. Диффузионная конкуренция фаз и взаимная диффузия в металических порошках и
мультислоях [Текст] : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.13 / Луценко Григорий
Васильевич ; Черкасский гос. ун-т им. Б.Хмельницкого. - Черкассы, 2001. - 129 л.
   2. Дифузійна конкуренція фаз і взаємна дифузія в металічних порошках та мультишарах
[Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Луценко Григорій Васильович ;
Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. - К., 2001. - 19 с.
Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:
   3. Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізичної освіти у вищій школі:
дидактичний і управлінський аспекти [Текст] : Дисертація д-ра пед. наук : 13.00.04,
13.00.06 / Луценко Григорій Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана
Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 647 с. 
   4. Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізичної освіти у вищій школі:
дидактичний і управлінський аспекти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук :
13.00.04, 13.00.06 / Луценко Григорій Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана
Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 40 с. 

Монографії


   5. Модели твердофазных реакций: коллективная монография / АМ Гусак, АО Богатырев,
ТВ Запорожец и др.; за ред. Гусака А.М. Черкаси: Черкаський національний
університет, 2004 (Луценко Г.В., Гусак А.М. Модель «ДИГМо-подобного» роста
островков промежуточной фазы на межфазной границе. – Розділ 3.9., С.113-119;
Луценко Г.В., Гусак А.М. Модели взаимной и реакционной диффузии в системах
сферических порошинок – Глава 6., С.159-176).
   6. Диффузионные процессы в металлах под действием магнитных полей и импульсных
деформаций: в двух томах / В.Ф. Мазанко, A.B. Покоев, В.М. Миронов и др.; за ред.
академика НАН Украины Шпака А.П. (Украина). М.: Машиностроение-1, 2006, Т.1 –
346 с., Т.2 – 319 с.
   7. Фундаменталізація фізичної освіти у вищій школі / Луценко Гр.В. Черкаси: ЧНУ імені
Богдана Хмельницького, 2013. – 274 с.
   8. Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку
дітей дошкільного віку: колективна монографія /І.Г.Данильченко, Г.П. Кузнецова, О.І.
Курок та ін.; за заг.ред. Т.О. Пономаренко. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім.
О.Довженка, 2016. – 204 с. (Луценко Г.В.: Теоретико-методологічні засади управління
діяльністю педагогічного колективу (Розділ 4.1, С. 151-165.))
   9. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : колективна монографія /
П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси :
видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Луценко Г.В. Особливості управління
науково-дослідницькою діяльністю у вищих навчальних закладах. (Розділ 3.4, С.120-
137), Сутність моніторингу результативності системи інформаційного забезпечення
управління науково-дослідницькою діяльністю у вищому навчальному закладі (Розділ
3.5 С138-166.))
   10. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності.: колективна монографія / І.Т. Богданов,
В.В. Крижко, С.В. Лісаков та ін.; за заг. ред. проф. І.Богданова. - К. : Освіта України,
2017. - 368 с.І.Т. Богданов,  та ін. Київ, 2017. 368 с.  (Луценко Г.В.: Визначення
провідництва (РІ 9.1, С.111-119), Риси провідника (РІ 10.1, С.120-137), Менеджмент і
провідництво (РІ 12.1,  С.149-158))
   11. Генеза провідництва в освіті: колективна монографія / І.Т. Богданов, С.В. Лисаков,
В.В. Крижко та ін.; За заг. ред. проф. І.Богданова. - К. : Освіта України, 2019. - 476 с.
(Луценко Г.В. Провідники змін. (Розділ 2.4. С.177-188.), Методологічне мислення
провідництва (Розділ 2.11. С 256-270))
   12. Active Learning-Theory and Practice [monographs] / Edited by Olena Lutsenko and
Gregory Lutsenko. (Gregory Lutsenko, Olena Lutsenko Features of Management of
Research Activity in Higher Educational Institutions. P.2-21). DOI:
10.5772/intechopen.100512.

Навчально-методичні видання

   13. ПК. Апаратне забезпечення /Запорожець Т.В., Луценко Г.В. Черкаси: ЧДУ, 2003. –
168 с.
   14. Автоматизація наукових досліджень /Г.В. Луценко, Гр.В. Луценко Черкаси:
Черкаський національний університет. 2009. – 248 с. (Гриф МОНУ, лист №1.4/18-Г-
145 від 10.01.09 р.)
   15. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики / Л.І. Прокопенко,
О.А. Біда, Гр.В. Луценко, М.В. Картель, О.І. Дворчук. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені
Богдана Хмельницького, 2011. 363 с. (Гриф МОНУ, лист №1/11-7407 від 06.08.10 р.)
   16. Тлумачний словник-довідник з анатоміі, фізіологіі, патологіі дітей з основами
генетики / Л.І. Прокопенко,О.А. Біда, Гр.В. Луценко, М.В. Картель, О.І. Дворчук.
Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. 174 с. (Гриф МОНУ,
лист МОН від 22.12.10 №1/11-11801)
   17. Системи комп’ютерної математики / Гр.В. Луценко Черкаси: ЧНУ імені Богдана
Хмельницького, 2012. 164 с. (Гриф МОНУ, лист №14/18-Г-137 від 10.01.09 р. )
   18. Адміністрування системи управління контентом Joomla! 1.6 / Гр.В. Луценко.
А.М. Юстик. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 174 с.
   19. Імітаційне моделювання процесів електродинаміки / Г.В. Луценко, Гр.В. Луценко,
С.В. Корнієнко. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 72 с.
   20. Проєктно орієнтоване навчання: теоретичні та організаційні аспекти / Г.В. Луценко,
Гр.В. Луценко. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 140 с.
   21. Менеджмент в освіті /Підручник за ред.проф. В. Крижка - К.: Освіта України, 2020. -
438с. (Луценко Г.В. Організаційні підходи наукового менеджменту (Розділ 3 С.36-51))

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science та Scopus:

   22. Interdiffusion and solid state reactions in powder mixtures - one more model. / Gusak A.M.,
Lucenko G.V.. Acta Mat. - 1998. – 46, No. 10. – P.3343-3353
   23. Модель “кислородного насоса” при диффузии в тонких пленках. / Волошко С.М.,
Сидоренко С.И., Черкащенко Ю.В., Луценко Г.В.. Металлофизика и новейшие
технологии – 1999. – №9. – С. 67-71.
   24. «Горячее перемешивание» при спекании порошковых систем (интуитивная модель
ускорения процессов гомогенизации)./ А.М. Гусак, Г.В. Луценко. Порошковая
металлургия – 1999. – №11-12. – C. 41-44.
   25. Initial stage of reactive diffusion – theory and simulation..Gusak A.M., Bogatyrev A.O.,
Lucenko G.V. / Solid State Phenomena – 2000. – Vol. 72. – P. 191-196.
   26. Diffusion at the Segregated Grain Boundaries – Competitive Segregation or Diffusional
Competition? / Lucenko G.V., Gusak A.M. Defect and Diffusion Forum. – 2003., Vol. 216-
217. – P. 249-252.
   27. A model of the growth of intermediate phase islands in multilayers. / G. Lucenko, A. Gusak.
Microelectronic Engineering 70 (2003) p. 529-532.
   28. Project-based learning in automation engineering curriculum. / Lutsenko, G.V., Lucenko,
G.V. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference 2018: Creativity, Innovation and
Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. 2018. – P. 1032-1039
   29. Work in progress: Fostering soft-skills of engineering students within scrum projects. /
Lutsenko G.V., Lucenko G.V. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON
Volume 2020-April, 2020, Pages 1723-1727; Porto; Portugal
   30. Organising the Process of Physics Students' Cognitive Activity. / Gregory Lucenko,
Anatoliy Kuzminskyi, Stanislav Burchak. Universal Journal of Educational Research, Vol.
8, No. 8, pp. 3449 - 3458, 2020
   31. Defining the Conditions of Forming Students Motivation to Movement Activity. / Olena
Lutsenko, Gregory Lucenko, Maryna Khrolenko, Olesya Mehem .International Journal of
Human Movement and Sports Sciences, Vol. 8, No. 4, pp. 117 - 123, 2020
   32. Features of Distance Education in Ukraine during the Covid-19 Pandemic: Problems and
Prospects. / Kurok O, Lucenko G, Povstyn O, Lutsenko O. Universal Journal of Educational
Research, Vol. 8, No. 11, pp. 5498 – 5504, 2020
   33. Using the project method as a means of developing the creative potential of primary school
children in Ukraine / Gregory Lucenko, Natalia Hrechanyk, Tatiana Gavrilenko, Olena
Lutsenko. Routledge Education 3-13, 2022.

Статті опубліковані у фахових наукових виданнях України


   34. Модель образования начального слоя промежуточной фазы. / Г.В. Луценко,
А.М. Гусак..Металлофизика и новейшие технологии – 2000. – №4. – C. 62-66
  35. Зернограничная диффузия в присутствии сегрегированной примеси – конкурентная
сегрегация или диффузионная конкуренция? / Луценко Г.В.. Вісник Черкаського
університету. 1999. - Випуск 9. – С. 45-48.
   36. Влияние дисперстности и наличия оксидов на кинетику диффузионной
гомогенизации в системе порошок-пластина. / Г.В. Луценко, А.Е. Перекос,
А.М. Гусак.Металлофизика и новейшие технологии – 2000. – №6. – C. 73-76.
   37. Ускорение процессов гомогенизации при спекании порошковых систем методом
“горячего перемешивания. / А.Е. Перекос, Т.В. Ружицкая, Г.В. Луценко.Вісник
Черкаського університету. 2000. - Випуск 19. – С. 19-24.
   38. Model of the intermediate phase island growth at the interphase boundary. / G. Lucenko,
  A. Gusak. Bulletin of Cherkasy State University. Physics, vol. 37-38 (2001-2002), p. 145 –148
   39. Комп’ютерний фізичний експеримент з використанням систем MathCAD та MATLAB
– крок у майбутнє. / Луценко Г.В., Федоренко М.В. Наукові записки. – Серія:
Педагогічні науки. – Випуск 42. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. - 2002. -C. 129-131.
   40. Nucleation in Nanosystems: Some New Concepts. / A.M. Gusak, A.O. Bogatyrev,
A.O. Kovalchuk, S.V. Kornienko, Gr.V. Lucenko, Yu.A. Lyashenko, A.S. Shirinyan, and
T.V. Zaporoghets. Usp.Fiz.Met.,v.5 , Р.433-502 (2004)- review, in English.
   41. Особенности взаимодействия металлов с нерастворимыми в равновесном состоянии
неметалами в условиях тлеющего разряда. / В.П. Бевз, Д.С. Герцрикен, В.Ф. Мазанко,
   42. Д.В. Миронов, Г.В. Луценко. Доповіді Національної академії наук України, 2006, №6,
с.93-98.
    43. Миграция нерастворимых металлических примесей в металах под действием
тлеющего разряда. / В.П. Бевз,Д.С. Герцрикен, В.Ф. Мазанко, Д.В. Миронов, Г.В.
Луценко. Доповіді Національної академії наук України, 2006, №7, с.100-106.
   44. Упровадження віртуальних лабораторних практикумів при вивченні фізичних
процесів. / Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2008. -
Випуск 137. – С. 153-159.
   45. Проектування автоматизованої інформаційної системи у середовищі Rational Rose. /
Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Київського національного університету
технології та дизайну. 2008. - №6 (44). – С. 29-34.
   46. Створення Internet-порталу "Дифузія та дифузійні фазові перетворення. Diftrans" /
Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2009. - Випуск 165. –
С. 153-155.
   47. Використання Internet-порталу „Дифузія та дифузійні фазові перетворення. Diftrans” у
науково-дослідній роботі студентів / Луценко Г.В., Луценко Гр.В..«Педагогічна наука:
історія, теорія, практика, тенденції розвитку». Випуск №4, 2009 Режим доступу до
журналу: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-
magazine_pedagogical_science/
   48. Індивідуальні особливості формування вищої нервової діяльності в дітей дошкільного
віку / Дворчук О.І., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2010. - Випуск
176. – С. 52-55.
   49. Шляхи формування комунікативності при підготовці вчителя в університеті. /
Дворчук О.І., Луценко Гр.В. Наука і освіта. – 2010. №2/LXXXIX. – C. 87-90.
   50. Науково-дослідницька діяльність студентів у творчих колективах як методологічна
основа підвищення якості підготовки фахівців./ Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник
Черкаського університету. 2010. - Випуск 181. Частина 3 – С. 137-140.
   51. Розробка спеціалізованої системи збору даних / Луценко Г.В., Луценко Гр.В., Товкач
С.С. Савісько А. В. Світличний Є.О. Вісник Київського національного університету
технології та дизайну. 2010. - №3(53). – с. 59-64.
   52. Використання автоматизованих систем управління в навчальній та науковій
діяльності / Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2010. -
Випуск 189. Частина 1 – С. 39-45.
   53. Сучасні світові підходи до концепції інженерної освіти / Луценко Гр.В. Вісник
Черкаського університету, серія «Педагогічні науки» - Черкаси. – Випуск 196. –
Частина ІІ. – 2011. – С. 82-86.
   54. Методичні аспекти формування природничо-наукової компетентності у студентів
фізико-математичних та інженерних спеціальностей / Луценко Гр.В. Наукові записки.
Серія «Педагогічні науки». Кіровоград. – Випуск 98. – 2011. – С. 92-95
   55. Шляхи формування наукової компетенції у студентів фізико-математичних та
інженерних спеціальностей / Луценко Гр.В. Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів. – Випуск 89. –
2011. – С. 310-314.
   56. Теоретичні аспекти фундаменталізації змісту фізичної освіти у вищій школі /
Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету, серія «Педагогічні науки» - Черкаси.
– №12(225). – 2012. – С. 67-73.
   57. Фундаменталізація української фізичної освіти в контексті нової освітньої парадигми.
/ Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету, серія «Педагогічні науки» -
Черкаси. – №13(226). – 2012. – С. 82-88.
   58. Фізичні експерименти у режимі On-Line / Луценко Гр.В., Поповиченко А.А.
Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. №3 (29). Режим доступу до журналу:
http://www.journal.iitta.gov.ua
    59. Компетентісний підхід до науково-дослідної роботи студентів як елемент
фундаменталізації фізичної освіти. / Луценко Гр.В. Вища освіта України. 2012. №3
(46) Додаток 1. Том 3. С. 80-89.
   60. Психолого-педагогічні умови організації підготовки фахівців фізико-математичного
профілю (в умовах фундаменталізації професійної освіти). / Луценко Гр.В..Науковий
вісник Ужгородського університету, серія «Педагогіка. Соціальна робота». –
Ужгород. - №27. – 2013. – С. 109-111
   61. Інформаційна культура і наукова підготовка майбутнього фахівця в умовах
фундаменталізації професійної освіти. / Луценко Гр.В..Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, серія 3 «Фізика і
математика у вищій і середній школі». Київ. - Випуск 10. – 2012. – С. 72-77.
   62. Фундаментальність як змістовий аспект фізичної освіти у вищій школі.Луценко Гр.В.
/ Вища освіта України. 2013. №2. Додаток 2. С. 125-131.
   63. Становлення і розвиток фізико-математичної освіти у вищих навчальних закладах
України в ХХ-XXI ст. / Луценко Гр.В. «Витоки педагогічної майстерності». Серія
«Педагогічні науки». – Полтава. – Випуск 11. – 2013. – С. 204-209.
   64. Фундаменталізація змісту освіти як основна вимога розвитку наукового мислення
майбутніх фахівців / Луценко Гр.В., Малюк Л.І. Наукові записки. Серія «Педагогічні
науки». Кіровоград. – Випуск 121. Частина ІІ – 2013. – С. 244-247.
   65. Формування науково-дослідної компетентності як елемент професійної підготовки
майбутнього фахівця-фізика. / Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету, серія
«Педагогічні науки» - Черкаси. – №23 (276). – 2013. – С. 59-63.
   66. Квазіпрофесійна діяльність як метод формування науково-дослідної компетентності у
фізиків-дослідників / Луценко Гр.В., Поповиченко А.А., Соколова О.С. Гуманітарний
вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том IV: Тематичний випуск
«Міжнародні Чалпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2013. –
С. 430-437.
    67. Управління науковою діяльністю. / Луценко Гр.В. Вища освіта України. 2013. №3
(50). Додаток 1. Том 2. С.120-122.
   68. Інновації в підготовці майбутніх фізиків-дослідників. / Луценко Гр.В. Інформаційні
технології і засоби навчання. 2013. №5 (37). – С.176-182. Режим доступу до журналу:
http://www.journal.iitta.gov.ua
   69. Автоматизація організаційно-управлінських аспектів науково-дослідної діяльності
класичного університету. / Луценко Гр.В. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» -
Додаток 1 до Вип. 31, Том IІІ(45): Тематичний випуск «Вища освіта у контексті
інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:Гнозис, 2013. – С. 139-147.
   70. Фізика - основна складова успішного розвитку сучасної інженерної освіти в Україні. /
Козуля Л.В., Луценко Гр.В. Вісник Чернігівського національного педагогічного
університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів. – Випуск 127. – 2015. – С. 69-72.
   71. Моделювання системи управління професійною підготовкою фізиків-дослідників в
університетах України. / Луценко Гр.В. Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів. – Випуск 138. –
2016. – С.96-99
    72. Психолого-педагогічні основи реалізації системи професійної підготовки фахівця-
фізика. / Луценко Гр.В. Вісник Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженк. Серія: педагогічні науки. – Глухів. –Випуск
32. – 2016. – С. 36-42.
    73. Фундаменталізація вищої освіти як технологія педагогіки майбутнього. / Луценко Г.В.
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» - Вип. 37(3), Том IІ(22): Тематичний випуск
«Міжнародні Чалпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2017. –
С. 391-398.
    74. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізики і математики як
основа успішного професійного зростання. / Луценко Г.В. Збірник наукових праць
Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні
науки. - 2017. - № 4. - С. 244–251.
   75. Теоретико-методологічні основи моніторингу в системі роботи органів державного
управління освітою. / Луценко Г. В., Маковська О. А. Вісник Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія:
педагогічні науки. – Глухів. –Випуск 37. – 2018. – С. 256-264
   76. Упровадження CDIO-підходу інженерної освіти в систему підготовки майбутніх
економістів і управлінців. / Г.Дутка, Г.Луценко. Витоки педагогічної майстерності.
2018. Випуск 21. С. 71-75.
   77. Fundamentalising higher education basic criterion of transferring to the new ukrainion
school. / Lucenko G. Вісник Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка. Серія: педагогічні науки. – Глухів. –Випуск 3 (41). –
2019. – С. 12-18.
   78. Адаптивні підходи до управління освітніми установами у процесі забезпечення
інтернет-освіти. /Луценко Г. В. Вісник Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка. Серія: педагогічні науки. – Глухів. –Випуск
2 (43). – 2020. – С. 44-49.

   79. Взаємозв’язок адаптивного та рефлексивного управління. / Луценко Г.В. Адаптивне
управління: теорія і практика. Серія Педагогіка, 10(19). https://doi.org/10.33296/2707-
0255-10(19)-14
   80. Особливості дистанційної освіти в Україні під час пандемії covid-19: управлінський
аспект. / Луценко Григорій, Луценко Олена. Електронне наукове фахове видання
«Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка», Випуск 13(25). (2022)
Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/459

Статті опубліковані у періодичних наукових виданнях інших держав

   81. Миграция нерастворимых металлических примесей в металах под действием
тлеющего разряда. / В.Ф. Мазанко, Д.В. Миронов, Д.С. Герцрикен, Г.В. Луценко,
В.П. Бевз. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. –
Самара. – 2006. – Выпуск 3. – С.38-42.
   82. Аспекты формирования естественнонаучной компетентности как составляющей
профессиональной компетентности студентов физико-математических и инженерных
специальностей / Луценко Гр.В..Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. 2011. – №1(4). – С. 109-113
   83. Проблема фундаментализации украинского образования в контексте новой
образовательной парадигмы.Луценко Гр.В. / Вестник Гуманитарного института ТГУ.
2012. №2(13). С. 73-76.
   84. Засоби організації пізнавальної діяльності майбутніх фізиків-дослідників /
Луценко Гр.В. Science and Education a New Dimension – 2013. – vol. 1 (6), Issue: 7. –
P.100-105.
   85. Education contents fundamentalization as mode of the students' professional competence
development. / Lucenko Gr.V. Science and Education a New Dimension – 2013. – vol. 1
(6), Issue: 10. – P 11-16.
   86. Взаимодействие металлов и сплавов с газовыми средами поддействием искровых
разрядов. Ч. 1. Методика эксперимента и исследование обработанной поверхности /
Михайлов В.В., Перетятку П.В., Герцрикен Д.С., Мазанко В.Ф., Чао Шенжу, Чжан
Цженю, Миронов Д.В., Луценко Гр.В. FIZICĂ ŞI TEHNICĂ: Procese, modele,
experimente, nr. 1, 2014. – Moldova – P.16-31.
    87. Взаимодействие металлов и сплавов с газовыми средами под действием искровых
разрядов Ч. 2. Физико-химический анализ и интерпретация результатов. / Михайлов
В.В., Перетятку П.В., Герцрикен Д.С., Мазанко В.Ф., Чао Шенжу, Чжан Цженю,
Миронов Д.В., Луценко Гр.В. FIZICĂ ŞI TEHNICĂ: Procese, modele, experimente, nr. 2,
2014. – Moldova – P.36-46.
    88. Проектно орієнтоване навчання: точка зору українських викладачів Stem-дисциплін. /
Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Science and Education a New Dimension – 2018. – vol. VI
(65), Issue: 155. – P.36-39.

Публікації в інших виданнях


   89. Комп’ютерне моделювання процесів взаємної та реакційної дифузії у бінарних
порошкових системах. / Г.В. Луценко, А.М. Гусак. Матеріали Всеукр. конф. молодих
науковців “Інформаційні технології в науці та освіті” (ІТОН 97). – Ч. 2. – Черкаси. –
1997. – С. 70-81.
   90. Учень, студент, аспірант, викладач – шлях формування вченого, фахівця високої
кваліфікації. / І.І. Кукурудза, Г.В. Луценко. Матер. І міжн. конф. “НДРС. Аспект
формування особистості майбутнього вченого фахівця високої кваліфікації”. –
Запоріжжя. – 2003. – С. 119-122
    91. Взаимодействие многофазных систем с бомбардирующими ионами в искровых
разрядах. / В.П. Бевз, Д.С. Герцрикен, В.Ф. Мазанко, Г.В. Луценко, Д.В. Миронов.
Матер. 6-й международной конференции “Взаимодействие излучений с твердым
телом” – Минск, Беларусь. – 2005. – С.279-281.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків
 - Ткаченко Наталія Миколаївна
Доктор педагогічних наук, доцент.

Контактні дані:Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому: 
щочетверга з 13.00 до 15.00 (за попереднім записом)
 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності».

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти»

Вчене звання: доцент. 

Підвищення кваліфікації: Посилання
Інформація про наукову діяльність

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

     1. Ткаченко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2011. 198 с.
     2. Ткаченко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. НПУ імені М.П.Драгоманова. К., 2011. 21 с.

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

     3. Ткаченко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : дис... д. пед. наук: 13.00.04. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. 617 с.
     4. Ткаченко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : автореф. дис... д. пед. наук: 13.00.04. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. 43 с.

Монографії

     5. Ткаченко Н. Формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: теорія та методика : монографія ̸ за наук. ред. В. П. Курок. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. 454 с.
     6. Ткаченко Н. Проєктування педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів англійської мови. Transformations in contemporary Society: Humanitarian Aspects : monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. Р. 269–276.

Навчально-методичні видання
   
     7. Ткаченко Н.М., Чирва М.К. Навчальний посібник для домашнього читання за романом Шарлотти Бронте “Джейн Ейр” : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 80 с.
     8. Ткаченко Н.М., Мілютіна О.К., Чирва М.К. Read, Learn and Speak : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 61 с.
     9. Ткаченко Н.М., Мілютіна О.К., Чирва М.К. Read, Learn and Speak: навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 129 с.
     10. Ткаченко Н.М. English for specific purposes : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2013. 68с.
     11. Ткаченко Н. Професійний імідж вчителя іноземних мов : навчальний посібник. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. 73 с. URL: http://192.168.1.72/handle/123456789/798
     12. Курок Віра, Ткаченко Наталія, Зайцева Ольга. Педагогічна практика у ЗВО: навчально-методичний посібник для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Глухів, 2022. 62 с. URL: http://46.201.250.252/handle/123456789/1841
     13. Науково-дослідницька практика: особливості організації та проходження:
методичні рекомендації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 032 Історія та археологія / Автори-
укладачі: Андрій Гриценко, Наталія Ткаченко. Глухів, 2022. 65 с.

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах

Web of Science, Scopus

     14. Kurok V., Tkachenko N. Future English Teachers’ Professional Image Forming.bPostmodern openings. 2020. Vol. 11, Issue 3. P. 95‒114. URL: https://doi.org/10.18662/po/11.3/201 (квартиль 2)
     15. Kurok, V., Tkachenko, N., Burchak, S., Kurok, R., & Burchak, L. (2022). Developing Intending Teachers’ Creativity in the Process of Their Professional Training in the Context of Educational Transformations. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), 246-262. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/517 (квартиль 2)
     16. Vasyl Kovalchuk, Nataliia Tkachenko, Valerii Soroka, Vasyl Tomash, Andrii
Kovalchuk (2022). Forming and Developing Future Masters’ of Industrial Training of Motor Transport Profile Readiness for Applying Digital Technologies in the Conditions of Education Digitalization. International journal of computer science and network security. 22 (5). pp. 559- 564. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.77 (квартиль4)
     17. Kurok Roman, Radkevych Oleksandr, Tkachenko Nataliia, Burchak Stanislav, Kurok Vira (2022). Pedagogical conditions of developing legal competence of economic colleges’ teaching staff. Ad alta-journal of interdisciplinary research. Vol. 12 Issue 01 (12/01), June, 2022, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online). https://doi.org/10.33543/1201 (квартиль 3)

Статті у наукових фахових виданнях України

     18. Ткаченко Н.М. Теоретичні аспекти підготовки викладача вищої школи до інноваційної діяльності. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2005. Вип. 6. С.69-72.
     19. Ткаченко Н.М. Теоретичні аспекти формування творчих педагогічних умінь майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. 2006. Bип.5. С.235-246.
     20. Ткаченко Н.М. Сутність і специфіка професійних умінь і навичок студентів вищого навчального закладу. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2006. Вип. 8. С.226-231.
     21. Ткаченко Н.М. Готовність студентів до проектування позаурочної виховної діяльності як передумова ефективної професійної діяльності вчителя початкових класів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2007. Вип.10. С. 71-78.
     22. Ткаченко Н.М. Умови оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Психолого- педагогічні проблеми сільської школи. Умань: РВЦ «Софія», 2008. Вип. 27. С. 35-41.
     23. Ткаченко Н.М. Теоретичні та методологічні засади позаурочної виховної діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. Чернівці: ЧНУ, 2008. Вип. 432. С.181-190.

     24. Ткаченко Н.М. Сутнісна характеристика педагогічного проектування та механізми його здійснення. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. 2009. Вип. 11. С. 80-91.
     25. Ткаченко Н.М. Структурна характеристика готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Педагогіка, Психологія і соціологія». 2012. Вип. 2 (12). С. 111-116.
     26. Ткаченко Н.М. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Наукові записки. Серія «Психолого- педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2012. № 4. С. 103-108.
     27. Ткаченко Н. М. Методичні засади викладання інтегрованого курсу «Англійська мова та світова література» у програмі підготовки майбутніх учителів англійської мови. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Ялта : РВВ КГУ, 2014. Вип. 46. Ч. 3. С. 133-139.
     28. Ткаченко Н. М. Теоретичні засади формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Ялта: РИО КГУ, 2014. Вып. 46. Ч. 4. С. 251 – 256.
     29. Ткаченко Н. М. Особливості реалізації соціокультурного підходу до навчання іноземних мов у вищій школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 8 (42). С. 255–262.
     30. Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень концепції «Нова українська школа». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. № 9 (63). С. 188–200.
     31. Ткаченко Н. Орієнтири професійної діяльності сучасного вчителя іноземних мов. Педагогічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. № 73. Т. 1. С. 139–144.
     32. Ткаченко Н. Імідж як феномен міждисциплінарного наукового дослідження. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. Вип. 1 (33). С. 119–127.
     33. Ткаченко Н. Концепція системного формування професійного іміджу вчителя іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. Вип. 1. С. 124–129.
     34. Ткаченко Н. М. Педагогічні фактори та умови успішної реалізації педагогічної системи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у ВПНЗ. Теорія і методика професійної освіти. 2017. Вип. 13. 65–79. URL: https://ivet- ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_13_2017.pdf
     35. Ткаченко Н. М. Критеріально-рівневий підхід до діагностування професійного іміджу вчителя іноземних мов. Педагогічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. № 81. Т. 1. С. 201‒207.
     36. Ткаченко Н. М. Стратегії, техніки та технології створення позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 60. Т. 2. С.
168‒172.
     37. Ткаченко Н. М. Методика формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2018. № 3. С. 180‒183.
     38. Ткаченко Н. М. Генезис уявлень про імідж в історії людства. Інноваційна педагогіка. 2018. № 5. С. 133‒137.

     39. Ткаченко Н. М. Визначення сучасного контексту поняття «професійний імідж вчителя іноземних мов» у науковому просторі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 61. Т 2. С. 198‒202.
     40. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в історичній ретроспективі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. Вип. 39. С. 30‒39.
     41. Ткаченко Н. М. Моделювання педагогічної системи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2019. № 9. С. 86‒91.
     42. Ткаченко Н. М. Стан проблеми формування професійного іміджу вчителів іноземних мов в освітній практиці. Педагогіка і психологія. 2020. Вип. 63. С. 168-178.
     43. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. Аналіз результатів впровадження педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2020. № 22. С. 103‒107.
     44. Ткаченко Наталія, Юань Веньцзін. Трансверсальні компетентності: еволюція поняття через призму контекстів. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2022. № 5(7) 2022. С. 130-143. https://doi.org/10.52058/2786-5274- 2022-5(7)-130-143
     45. Ткаченко Наталія. Тренди освіти 2022: світовий контекст. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка»). 2022. № 11 (16). С. 178-189. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-11(16)-178-189

Публікації у виданнях інших держав

     46. Ткаченко Н.М. Навчання учнів старшої школи говоріння англійською мовою на основі комунікативних фразеологічних одиниць. Сборник научных трудов SWorld. Иваново : МАРКОВА АД, 2013. Вып. 3. Том 19. С.20-24.
     47. Tkachenko N. Foreign Language teacher’s professional image structure. Modern Science ‒ Moderní věda. Praha. Česká Republika : Nemoros, 2017. № 1. S. 77‒84. (ISSN 2336- 498X)
     48. Tkachenko N. M. Selecting and structuring the content of the future teachers of English professional training in the aspects of their professional image forming. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2018. № 1(9). S. 20‒25. (ISSN 2450-3800)
     49. Ткаченко Н. М. Концепція формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у закладах вищої педагогічної освіти. Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2019. № 18 (42). С. 56‒60. (ISSN 2520-2480)
     50. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. До проблеми визначення поняття «професійний імідж». Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2019. № 21 (45). С. 58‒60. (ISSN 2520-2480)

Публікації у матеріалах конференцій

     51. Ткаченко Н.М. Організаційно-методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Актуальні проблеми реформування змісту освіти середніх навчальних закладів країн Європейського союзу: матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару (Глухів, 21 травня 2009 року). Глухів: ГДПУ ім.Олександра Довженка, 2009. С. 37-40.
     52. Ткаченко Н.М. Лінгвістична казка як методичний прийом. Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: КУПРІЕНКО, 2013. Вип. 1. Т. 15. С.85-91.
     53. Ткаченко Н.М. Національно-культурний компонент навчання іноземної мови в загальноосвітній школі. Мовна освіта в Україні і за кордоном: тенденції, реалії і перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару (Глухів, 15-16 травня 2014 року) / гол. редактор. Г.П. Кузнецова. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. C. 53-55.
     54. Ткаченко Н.М. Теоретичні засади використання подкастів у навчанні іноземних мов. Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (15 травння 2015 р., м. Старобільськ). Старобільськ, 2015. С. 25-29.
     55. Ткаченко Н. М. Особливості формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови у педагогічному університеті в умовах глобалізації. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 3 грудня 2015 р.). Суми, 2015. Ч. 2. С. 150‒153.
     56. Ткаченко Н. Сутність та структура професійного іміджу майбутнього вчителя іноземних мов. Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов по материалам ХІХ международной научной конференции (г. Переяслав- Хмельницкий, 26‒27 ноября 2016 г.). Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып. 11 (19). Ч. 4. С. 109‒114.
     57. Ткаченко Н. М. Генезис та сучасний стан проблеми формування професійного іміджу. Глухівські наукові читання – 2016. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІ міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 27‒29 вересня 2016 р.). Глухів, 2016. С. 88‒92.
     58. Ткаченко Н. М. Сучасні вимоги до професійної підготовленості вчителя іноземної мови як чинники формування його позитивного іміджу. Сучасна іншомовна освіта в Україні та закордоном: стан, виклики і перспективи : матеріали II міжрегіонального науково-практичного семінару за участю вчених України та зарубіжжя (м. Глухів, 25 жовтня 2016 р.). Суми, 2016. Вип. 2. С. 132‒135.
     59. Ткаченко Н. М. Імідж вчителя іноземної мови як соціально-психологічний феномен і предмет наукового дослідження. Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Глухів, 10‒11 листопада 2016 р.). Глухів, 2016. С. 148‒151.
     60. Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень концепції «Нова українська школа». Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 8 грудня 2016 р.). Суми, 2016. Ч. 2. С. 75‒79.
     61. Ткаченко Н. М. Імідж як соціальний феномен. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23‒24 грудня 2016 р.). Львів,
2016. С. 119‒121.
     62. Ткаченко Н. М. Педагогічні принципи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju : zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (Warszawa, 30‒31.01.2017). Warszawa, 2017. S. 90‒92. URL: http://xn--
e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_61/61-31.pdf
     63. Ткаченко Н. Н. Функции профессионального имиджа учителя иностранных языков. Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях : материалы IV международной научно-практической конференции (г. Караганда, 28 апреля 2017 г.). Караганда, 2017. С. 272‒275.
     64. Tkachenko N. Foreign language teacher professional image: the essence, structure and functions. The 21st Century Challenges in Education and Science : матеріали V науково- педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (м. Глухів, 20 квітня 2017 р.). Суми, 2017. Вип. 4. С. 175‒177.
     65. Ткаченко Н. М. Критерії та показники сформованості професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції (м. Бердянськ, 20‒21 квітня 2017 р.). Бердянськ, 2017. Ч. 2. С. 233‒235.
     66. Tkachenko N. Qualitative characteristics of the levels of the Foreign languages teacher’s professional image. Scientific horizons – 2017 : materials of the XIII international scientific and practical conference (Sheffield, September 30‒ October 7, 2017). Sheffield, 2017. P. 3‒11.
     67. Ткаченко Н. М. Відбір змісту процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого ‒ погляд у майбутнє : збірник тез учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6‒7 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 103‒105.
     68. Ткаченко Н. М. Педагогічні фактори, що впливають на формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземних мов. Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого ‒ погляд у майбутнє : матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Ніжин, 19‒20 жовтня 2017 р.). Ніжин, 2017. С. 204‒206.
     69. Ткаченко Н. М. Технологічні особливості процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 7 грудня 2017 р.). Суми, 2017. Ч. 1. С. 206‒210.
     70. Tkachenko N. Information and communication technologies as the leading means of future foreign languages teachers professional image forming. The 21st Century Challenges in Education and Science : матеріали V науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (м. Глухів, 18‒19 квітня 2018 р.). Суми, 2018. Вип. 6. С. 35‒36.
     71. Ткаченко Н. М. Вербальний імідж майбутнього вчителя іноземних мов як основа його професійного іміджу. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Суми, 29 листопада 2018 р.). Суми, 2018. С. 80‒82.
    72. Ткаченко Н. М. Формування вербальної складової професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення дисципліни «Ділова англійська мова». Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 6 грудня 2018 р.). Суми, 2018. С. 87‒91.
     73. Ткаченко Н. М. Сучасний вчитель – який він: результати опитування учнів. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали ІІ міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (м. Суми, 29 листопада 2019 р.). Суми, 2019. С. 86‒89.
     74. Ткаченко Н.М. Тренінг як технологія формування презентаційних навичок педагога 21 століття. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30
листопада 2021 р., м. Суми. Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С.110-114.
     75. Ткаченко Н.М. Підвищення якості людського потенціалу як основи розвитку економіки знань: освітній вимір. Освіта і наука ХХІ століття : матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів (м. Глухів, 4 травня 2022 року). 2022. С. 171-172.
     76. Ткаченко Н. М. Оновлення підходів до розвитку людських ресурсів освітньої галузі як вимога часу. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 265- 267.


 

Помічник ректора - Коротич Анатолій Володимирович


Контактні дані:Тел.: 054-44-3-30-70

Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому: щочетверга з 09.00 до 11.00 (за попереднім записом)

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НААПНУ Центральний інститут післядипломної освіти.

Категорія: Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів.

Номер свідоцтва: СП 35830447/0828-19.

Термін проходження: з 13.02.2019 - по 07.06.2019.

 

Joomla Plugins