Курок Віра Панасівна 2014

«ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ»

Рік заснування наукової школи – 2014 р.

Наукову школу затверджено рішенням вченої ради від 29 грудня 2016 року, протокол № 7.

Профілі у соціальних мережах:

Google академія:
https://scholar.google.com/citations?user=KZbFMBAAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Orcid:
https://orcid.org/0000-0003-1474-3879
Web of Science: https://www.webofscience.com/
wos/author/record/2014040
Researchgate:
https://www.researchgate.net/
profile/Vira-Kurok

Дані про керівника наукової школи

      Курок Віра Панасівна народилася 13 лютого 1958 року в с. Мутин Кролевецького району Сумської області.
У 1981 р. закінчила Київський політехнічний інститут (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і долучилася до педагогічної роботи.
      У 1990 – 1993 рр. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). На останньому році навчання в аспірантурі захистила кандидатську дисертацію «Цілісна система загальнотехнічної підготовки вчителя трудового і професійного навчання». У 1997 р. отримала вчене звання доцента.
      У 2014 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Професор з 2015 року.
      З 2019 р. – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.
      Під її керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Опанасенко В. П. (2016), Литвонова Н.В. (2018), Кондратенко Т.В. (2019), (13.00.04) та 2 на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук – Ткаченко Н.М. (2020), Бурчак С.О. (2021), (13.00.04). Віра Панасівна здійснює наукове консультування дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора педагогічних наук. Вона є автором навчальних посібників, понад 160 наукових праць.
Зміст та результати наукових досліджень у визначеному напрямі
Основні напрями роботи наукової школи:
– проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах вищої освіти;
– удосконалення методики викладання трудового навчання та технологій у закладах загальної середньої освіти;
– становлення і розвиток технологічної освіти в Україні.
У науковій школі здійснюється:
– наукова робота студентів, написання магістерських робіт та кандидатських і докторських дисертацій;
– підготовка студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технологічної освіти;
– функціонування лабораторії з професійної підготовки учителя технологій.
До цієї роботи залучені (залучалися) представники школи: д. пед. наук: Ткаченко Н.М., Бурчак С.О., канд. пед. наук Білевич С.В., Опанасенко В.П., Литвинова Н.В., Кондратенко Т. В.; аспіранти: Морозова О.В., Тропак Б.С., Василенко О.О., Максимович О.М., Ігнатенко К.В., Гребеник А.О.
 
Наукові видання (монографії, наукові збірники, наукові статті, в тому числі у Scopus, Web of Science).
 1. Курок В. П., Воїтелєва Г. О. Профессиональная подготовка будущих учителей технологий на этапе вхождения Украины в европейское образовательное пространство. Society integration. Education: proceedings of the International Scientific Conference. 2017. Vol. I, May 26th 27th , 2017. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, P. 249-259.
 2. Кurok V., Voyitelyeva H., Lytvyn O., Khoruzhenko T., Borysenko N. Training Intending Technologies Teachers for Forming Middle School Students Artistic and Technical Skills. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020. Vol.12, No 1, Sup1, PP. 147-162. DOI: 10.18662/rrem/12.1sup1/228
 3. Kurok V., Tkachenko N. Future English Teachers’ Professional Image Forming. Postmodern openings. 2020. Vol. 11, Issue 3. P. 95-114. DOI: 10.18662/po/11.3/201
 4. Kurok V., Tkachenko N., Burchak S., Kurok R., Burchak L. (2022). Developing Intending Teachers’ Creativity in the Process of Their Professional Training in the Context of Educational Transformations. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 14 (1), 246-262. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/517 Дата індексації 2.04.2022. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000768407900014
 5. Kurok Roman, Radkevych Oleksandr, Tkachenko Nataliia, Burchak Stanislav, Kurok Vira (2022). Pedagogical conditions of developing legal competence of economic colleges’ teaching staff. Ad alta-journal of interdisciplinary research. 12/01, 162-167. https://org/10.33543/1201.
 6. Курок В. П. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: колективна монографія К. ; Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. 234 с.
 7. Курок В. П. Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання: теорія і практика. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2012. 376 с.
 8. Курок В. П., Хоруженко Т. А. Глухівський учительський інститут як осередок зародження технологічної освіти на теренах України. Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання та технологій: колективна монографія / за ред. С. М. Ящука. Умань: Візаві, 2019. С. 136-152.
 9. Курок В. П., Литвинова Н. В. Професійна компетентність майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю: теорія і практика формування в процесі виробничої практики: монографія. Суми, 2019. 252 с.
 10. Курок В. П., Хоруженко Т. А. Практична підготовка майбутніх учителів у глухівському учительському інституті в кінці ХIХ – на початку ХХ сторіччя. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том V / за редакцією: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін –Ужгород – Херсон : Посвіт, 2021. С. 122-129.
 11. Oleksandr Kurok, Vira Kurok, Hałyna Kuznecowa. Challenges and Prospects of Distance Education in Ukrainian Higher Pedagogical Institutions During the Pandemic Period. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii : monografia / red. Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało. Lublinie : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Р. 273-284.
 
Навчально-методичні видання
 1. Курок В. П. Програми педагогічних інститутів. Машинознавство. Частина І. Технічна механіка. К.: РУМК, 1991. 12 с.
 2. Курок В. П. Машинознавство: методичні рекомендації. Частина І. Технічна механіка: навчально-методичний посібник. К.: РУМК, ЗСПО, 1992. 36 с.
 3. Галузевий стандарт вищої освіти спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» напряму підготовки «Педагогічна освіта» / Курок В. П., Д. О. Тхоржевський, В. К. Сидоренко, Г. О. Воїтєлєва та ін. К., 2000. 140 с.
 4. Програми вищих навчальних педагогічних закладів освіти. Технічна механіка (для студентів спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»). Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 17 с.
 5. Курок В. П. Технічна механіка. Розділ Кінематика: навачальний посібник. К., 2004. 90 с.
 6. Курок В. П. Лабораторні роботи з курсу «Основи виробництва» (розділ І «Основи стандартизації»): навч. посібн. Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. 62 с.
 7. Курок В. П. Лабораторні роботи з курсу «Технічна механіка» (розділ 3 «Кінематика», розділ 4 «Динаміка»): навч.-метод. посібн. Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. 54 с.
 8. Курок В. П. Завдання та методичні рекомендації до виконання комплексної розрахунково-графічної роботи з розділів «Кінематика» та «Динаміка» курсу «Технічна механіка» (для студентів спеціальності 7.010103 «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання»): навч.-метод. посібн. Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. 32 с.
 9. Курок В. П. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) у Глухівському державному педагогічному університеті: навч. посібн. Глухів, 2006. 120 с.
 10. Курок В. П. Технічна механіка. Курс лекцій. К.: Пед. преса, 2007. 272 с.
 11. Курок В. П. Машинознавство та основи виробництва: навч. посібн / М. С. Гуренков, Гридякін В. О., Сухойваненко О. М., Медвідь С. С. К.: Пед. преса, 2007. 280 с.
 12. Курок В. П., Медвідь С. С. Технічна механіка: практичні заняття. К. : Пед. преса, 2008. 168 с.
 13. Курок В. П. Історія техніки: навч. посіб. / О. І. Курок, В. П. Курок, В. М. Галай ; за ред. В. П. Курок. Глухів, 2013. 162 с.
 14. Курок В. П. Стандартизація, управління якістю та сертифікація: навч. посіб. для студ. факультету технолог. і профес. навч. / В. П. Курок, В. М. Галай ; за ред. В. П. Курок. Глухів, 2013. 186 с.
 15. Курок В. П., Воїтелєва Г. О. Навчально-методичний посібник до виконання курсових робіт з методики професійного навчання для студентів денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта та методики викладання спецпредметів для студентів спеціальності 7.010101401 Професійна освіта. Глухів, 2015. 36 с.
 16. Курок В. П. Теорія механізмів і машин: практичні роботи. Глухів, 2015. 107 с.
 17. Курок В. П., Воїтелєва Г. О. Технологічна практика студентів: навчально-методичний посібник. Глухів, 2017. 128 с.
 18. Курок В. П., Воїтелєва Г. О. Наукові дослідження в підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій: навч. посіб. Глухів, 2018. 270 с.
 19. Курок В. П., Медвідь С. С. Технічна механіка: практичні заняття: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Глухів, 2019. 158 с.
 20. Курок В. П. Технічна механіка. Курс лекцій: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Глухів, 2019. 272 с.
 21. Курок В. П. Технічна механіка: лабораторні й розрахунково-графічна роботи (розділи «Структура, кінематика та динаміка механізмів»): навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Глухів, 2020. 112 с.
 22. Наскрізна програма навчальних практик студентів факультету технологічної і професійної освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика): навч.-метод. посіб. / за ред. В. П. Курок Глухів, 2020. 75 с.
 23. Збірник навчальних програм кафедри технологічної і професійної освіти для студентів спеціальностей 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / укладачі: В. П. Курок, С. В. Білевич, Т. А. Хоруженко та ін., за ред. В. П. Курок, Глухів, 2021. 176 с.
 24. Технологічна освіта в базовій школі з методикою викладання: навчальний посібник для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / В. П. Курок, Т. А. Хоруженко, О. М. Литвин, С. В. Білевич та ін.; за редакцією В. П. Курок, Т. А. Хоруженко. Глухів, 2022. 495 с. http://46.201.250.252/handle/123456789/1874 .
Публічне визнання досягнень представників школи
      Курок Віра Панасівна – заслужений працівник освіти України (2009); відмінник освіти України (2004); нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти України (1994); Академії педагогічних наук України (1999); Грамотами обласної державної адміністрації (2007, 2008); Знаком «За наукові досягнення (2009); Грамотою Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2013); Почесною грамотою Української інженерно-педагогічної академії (2013); Знаком «Ушинський К. Д.» (2016); Почесною грамотою Верховної ради України (2017); Почесною грамотою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2021); Дипломом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2021); Грамотами Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  (2019, 2022); Медаллю «Леся Українка» (2023).
      Віра Панасівна - розробник державних освітніх стандартів підготовки вчителів трудового навчання; голова експертної комісії у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наказ МОН України №478-л від 19.12.17 р.; член експертної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наказ МОН від 12.06.17 №1142-а; голова експертної комісії у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наказ МОН України №1177-л від 13.06.18 р.;  голова експертної комісії в Мукачівському державному університеті. Наказ МОН України № 460-л від 07.05.2019 р.; заступник голови галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»; член журі Всеукраїнської олімпіади з технологічної освіти; член конкурсної комісії з відбору виконавців (переможців конкурсу) прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України, та прикладних наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду (наказ  НАПН України від 20 січня 2021 р. № 17); член Європейської асоціації з безпеки (Польща); член Наукової ради університету.
Курок В.П. - керівник ініціативних наукових тем:
 • «Теоретико-методичні засади комплексного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів професійного навчання» (номер державної реєстрації 0117U004242);
 • «Професійно-особистісне становлення майбутнього фахівця у вищій школі в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору» (номер державної реєстрації 0117U004243).
 • «Підготовка фахівців у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0122U002010).
      Представники школи є організаторами, співорганізаторами всеукраїнських та міжнародних конференцій, членами Всеукраїнських олімпіад з технологічної освіти, членами галузевої конкурсної комісії та оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта».
Залучення до наукової діяльності за напрямом школи студентів, аспірантів, докторантів
За керівництва В.П. Курок та представників школи студенти традиційно займають призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з трудового навчання, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технологічної освіти. Аспіранти беруть участі в міжнародних і національних наукових проєктах, форумах, конференціях, семінарах; їм надаються можливості оприлюднення результатів дослідження в рецензованих національних та міжнародних виданнях.
Щорічно проводяться міжнародні інтернет-конференції науковців, молодих учених і студентів, регіональні семінари для вчителів трудового навчання та технологій, періодично – всеукраїнські, міжнародні науково-практичні конференції, присвячені проблемам та перспективам розвитку технологічної освіти.
Участь представників школи у діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських, докторських дисертацій
Віра Панасівна – голова спеціалізованої вченої ради голова спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (Накази МОН № 1279 від 06.11.2014 р.; № 1604 від 22.12.2016 р.); голова спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01. Профіль ради: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (каденція 2022-2025 рр.) у Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка, Наказ МОН № 530 від 06.06.2022 р.; член спеціалізованої вченої ради Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка (Наказ МОН № 612 від 07.05.2019 р.); член спеціалізованої вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України Д 26.458.01. Профіль ради: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Наказ МОН № 530 від 06.06.2022 р.
Представники наукової школи Ткаченко Н.М., Бурчак С.О. – члени спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.
Опонування дисертаційних робіт за цим науковим напрямом
Опонування докторської дисертації Ящука С. М. за темою «Теоретико методичні засади професійної підготовки магістрів технологічної освіти у ВНЗ», захист відбувся 2 березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Опонування кандидатської дисертації Бушнєва Ю. С. за темою «Формування громадянської позиції майбутніх учителів у позашкільній діяльності педагогічного коледжу», захист відбувся 12 липня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.
 
Редагування наукових збірників
Віра Панасівна - член редакційної колегії «Вісника Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»  Фахове видання категорії Б, Index Copernicus; член редколегії наукового періодичного видання: International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (http://www.calessjournal.net/Defaultx.Aspx?ID=56).