26 січня 2023 року відбулася Конференція трудового колективу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка , на якій було заслухано звіт ректора Курка Олександра Івановича, доктора історичних наук, професора, про виконання ним умов контракту з Міністерством освіти і науки України, Статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності вищого навчального закладу у 2022 році. 
       
            Ректор проф.  Курок О.І. наголосив, що у 2022 році Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка здійснював діяльність в умовах правового режиму воєнного стану; упроваджував заходи щодо збереження життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших співробітників, забезпечення їх психологічної стійкості; надавав психологічну та соціально-педагогічну підтримку здобувачам освіти, які втратили батьків, домівку, пережили бомбардування, стали біженцями, внутрішньопереміщеними особами; спрямовував зусилля на розвиток загальнолюдських цінностей усіх учасників освітнього процесу, виховання свідомих громадян; формував монолітний загальнодержавний колектив.
        Під час доповіді очільник Університету закцентував увагу присутніх на питаннях, що заслуговували особливого значення. Зокрема, це результати вступної кампанії, формування контингенту студентів; організація освітнього  процесу в умовах воєнного стану; удосконалення й розроблення змісту освітніх програм усіх спеціальностей відповідно до стандартів вищої освіти, предметної сфери навчання з долученням  роботодавців, зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів; дуальна форма здобуття освіти в університеті; працевлаштування випускників; удосконалення внутрішньої системи якості освіти; проведення акредитації освітніх програм; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників; міжнародна співпраця та інтернаціоналізація Університету; організація прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства, підвищення академічної мобільності студентів і викладачів тощо.
     Олександр Іванович Курок здійснив ґрунтовний аналіз результатів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету за 2022 рік,  позитивно оцінив функціонування аспірантури та докторантури, наголосив на відкритті спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 з присудження наукового ступеня доктора наук (Профіль ради: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Голова ради – член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, проф. Курок В.П.);  звернув увагу на соціальний захист працівників, стимулювання педагогічної майстерності та фінансово-господарську діяльність ЗВО.
      У висновках Олександр Іванович окреслив перспективи розвитку й поставлені перед колективом зобов’язання відповідно до нової державної політики. Серед стратегічних завдань було визначено такі: 1) додержання державної політики та законодавства у сфері вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів освітньо-педагогічної галузі знань та патріотів Української держави; 2) оптимізація внутрішніх і зовнішніх комунікацій Університету та покращення зв’язку зі вступниками, роботодавцями, іншими стейкхолдерами; 3) формування ефективного науково-педагогічного персоналу Університету; 4) формування культури академічної доброчесності та культури якості в Університеті; 5) забезпечення якості розробки та реалізації освітніх програм, створення мультидисциплінарних освітніх програм; 6) удосконалення організації, форм і методів наукової, науково-технічної діяльності; 7) розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація; 8) створення зручного й комфортного освітнього середовища для здобувачів освіти всіх категорій; удосконалення і поліпшення матеріально-технічної бази; 9) функціонування Університету, його структурних підрозділів відповідно до нової фінансової державної політики; 10) забезпечення прозорості, відкритості й публічності функціонування Університету як запоруки довіри до його діяльності.
     В обговоренні звіту ректора взяли участь Луценко Г.В., доктор  педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи; Коротич А.В., помічник ректора; Вишник О.О., кандидат педагогічних наук, керівник відділу виховної роботи та міжнародної політики; Токарик Л.Б., голова профспілкового комітету викладачів та співробітників університету, начальник відділу кадрів, а також студенти та аспіранти Університету та ін.  
     За підсумками виступу було прийнято рішення схвалити звіт ректора Курка О.І. за 2022 рік, матеріали виступу надіслати до Міністерства освіти і науки України у визначений термін та розмістити на сайті університету.
       На засіданні конференції трудового колективу обговорювалися також питання щодо внесення змін до Статуту Глухівського НПУ ім. О. Довженка у зв'язку зі зміною адреси місця знаходження Університету (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи проф. Луценко Г.В.) та внесення змін до складу вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (доповідач: учений секретар доц. Кухарчук І.О.).

Учений секретар

Звіт ректора за 2022 рік