30 березня  2021 року у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка у змішаному форматі відбулося пленарне засідання звітної науково-практичної конференції викладачів «Сучасні орієнтири педагогічної освіти: традиції, досвід, інновації».

Зі вступним словом виступила в. о. ректора Г.П. Кузнецова, в якому зазначила, що наука здобула статус повноцінного соціального організму, стала невід’ємним складником професійної компетентності. Значно трансформувалася методологічна культура дослідника-науковця, нових орієнтирів набули здатності до критичного мислення, наукового обґрунтування актуальності тематики дослідження, добору методів пізнання, творчого впровадження наукових результатів у педагогічній галузі знань. Тематика доповідей, які були заявлені та заслухані на 16-ти секціях університету, 7 секціях коледжу, засвідчили, що роль науки в житті суспільства, і педагогічній галузі зокрема, значно зросла, розширилися напрями досліджень.

На пленарному засіданні заслухано доповіді з актуальних напрямів наукових досліджень, а саме:  «Фонологія в системі підготовки майбутніх учителів-словесників» (канд. пед. наук, доц. Кузнецова Г.П.), «Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи» (канд. пед. наук Пінчук І.О.), «Екологічна компетентність майбутніх учителів біології: теорія і практика формування в процесі фахової підготовки» (канд. пед. наук, доц., докторант Хроленко М.В.), «Створення інформаційно-освітнього середовища як напрям модернізації фахової підготовки майбутніх учителів історії» (канд. пед. наук Гриценко А.П.), «Теоретичні засади системи розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки» (канд. пед. наук, доц., докторант Бурчак С.О.), «Культурологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи як психолого-педагогічний феномен» (канд. пед. наук, доц., докторант Гречаник Н.І.), «Концептуальні засади реалізації культурологічного підходу до навчання зарубіжної літератури в навчальних програмах періоду реформування змісту шкільної літературної освіти (1991–2016 рр.)» (канд. пед. наук , докторант Гоголь Н.В.).

Підведено підсумки секційних засідань, що відбулися 24-25 березня 2021 року на факультетах, в навчально-наукових інститутах, робота яких за своєю тематикою охоплювала весь спектр актуальних наукових досліджень. Подяками Університету відзначено найкращі доповіді науковців у сфері суспільних, гуманітарних, природничих, фізико-математичних наук, а також фізичного виховання та спорту.