Лабораторію очолює Луценко Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи. Здобувши базову педагогічну освіту за фахом «фізика і математика» (1995), захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.13 – фізика металів (2001). Багаторічний досвід на посаді начальника відділу науково-дослідної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького сприяв написанню і захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (2014). 
Вікові українські академічні традиції дбайливо підтримуються і продовжуються саме в стінах одного з найстаріших педагогічних у закладах вищої освіти України. У цьому автентичному храмі науки з кола однодумців утворилась лабораторія, яка згуртувала колектив авторитетних і перспективних дослідників – теоретиків і практиків, котрі спрямовують свої наукові зусилля на розв'язання проблем підготовки нової високопрофесійної генерації менеджерів у галузі освіти. Ініціативною групою за підтримки з боку адміністрації в університеті розпочато і успішно здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом»), а також – з метою забезпечення наступності – започатковано реалізацію освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту.      
Передувала такому сміливому крокові багаторічна участь вчених у дослідницьких проектах всеукраїнського та міжнародного рівнів, апробація їх результатів на конференціях, форумах, конгресах, пошук шляхів розв'язання актуальних проблем не лише в процесі обговорення у вузькому колі за круглим столом, а й залучення громадських активістів, творча робота на експериментальних майданчиках, власний досвід професійної адміністративної діяльності в закладах освіти різних рівнів та форм власності. Свою ефективність засвідчило залучення студентів і магістрантів до творчої дослідницько-експериментальної роботи в закладах освіти Сумщини та суміжних регіонів. Про довіру авторитету і професійності фахівців Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка з боку Міністерства освіти і науки України свідчить висока честь кілька років поспіль приймати Всеукраїнську студентську олімпіаду з дисципліни «Педагогіка». Активна співпраця з Національною академією педагогічних наук України засвідчена ініціативною підтримкою та адресною допомогою її очільника. Члени ініціативної групи активно залучаються до поціновування наукових доробків колег, запрошуються до рецензування та опонування кандидатських та докторських дисертацій. Крім того, її авангард – Кузьмінський А.І. та Луценко Г.В. – є членами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового рівня доктора наук.
Науково-дослідна лабораторія з управління інноваційно-педагогічною і науково-дослідницькою діяльністю у закладах вищої освіти створена в складі кафедри педагогіки та менеджменту освіти з метою здійснення дослідно-експериментальної роботи за пріоритетними напрямами розвитку менеджменту освіти, розв’язання актуальних наукових проблем в галузі управління інноваційно-педагогічною і науково-дослідницькою діяльністю вищих навчальних закладів, залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до пошуку, розробки, апробації та впровадження педагогічних інновацій у галузі модернізації адміністрування науково-дослідницької діяльності у вищій школі, спрямованих на оновлення теорії і практики управління освітою.
Відповідно до мети лабораторією передбачено розв’язання завдань, спрямованих на стратегічне управління розвитком освіти та моніторингу її якості; дослідження історії управління освітою та компаративістики, узагальнення та поширення елементів перспективного зарубіжного досвіду; пошук ефективних форм і методів управління науково-дослідницькою діяльністю; удосконалення системи організації науково-дослідницької діяльності та управління нею; модернізацію, розвиток перспективних напрямів професійної освіти у вищій школі – розроблення гнучких, різнорівневих організаційних форм з орієнтацією на різні потреби майбутніх фахівців; інноваційну інформаційну підтримку ухвалення управлінських рішень та автоматизації науково-дослідницької діяльності у закладах вищої освіти; проведення досліджень з розробки, апробації та впровадження в освітню систему інновацій.
Науково-дослідна лабораторія з управління інноваційно-педагогічною і науково-дослідницькою діяльністю у у закладах вищої освіти. Керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту Луценко Григорій Васильович.
Звіт про результати роботи навчально-наукової/науково-дослідної лабораторії «З УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ у закладах вищої освіти» за 2021 рік
Звіт про результати роботи навчально-наукової/науково-дослідної лабораторії «З УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ у закладах вищої освіти» за 2022 рік
План на 2023 рік
План на 2024 рік
Звіт про результати роботи навчально-наукової/науково-дослідної лабораторії «З УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ у закладах вищої освіти» за 2023 рік