ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ  БІОЛОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  В ПЕДАГОГІЧНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ  У  ВИМІРАХ  СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Рудишин Сергій Дмитрович - доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Наукову школу затверджено рішенням вченої ради від 01.12.2021 р. протокол №5

У 1977 р. закінчив Чернівецький державний університет з відзнакою за спеціальністю «біохімія».

У 1984 р. успішно захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді  Д-0.12.01.01 Ботанічного саду Молдавської РСР на тему «Легкорастворимые белки листьев винограда  в связи с фазами вегетации и устойчивостью к филлоксере» – за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин, м. Кишинів.

Успішно поєднує викладацьку діяльність з дослідницькою. Був здобувачем при лабораторії хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України 2004-2007 рр. 14 жовтня  2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ захищена докторська дисертація на тему «Теоретико-методичні засади біологічної складової підготовки еколога у вищих навчальних закладах».

З 2012р. працює в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на посаді завідувача кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін.

Член редколегії журналів : Edukcia  Vedecko-odborn asopis. ISSN 1339-8725. Словакія, м. Кошице,  Університет  Павла Йозефа Шафарика (University of Pavol Jozef ?af?rik); «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». Є постійним головуючим секції “Екологічна освіта” на Міжнародних з'їздах асоціації екологів університетів.

Як ініціативний та відповідальний викладач, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, впроваджує у навчальний процес інноваційні освітні технології, що сприяє розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів. Активний учасник громадського життя університету, факультету та кафедри, є головою Глухівського регіонального осередку Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація екологів університетів».

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

  • Екологічна підготовка майбутнього вчителя та викладача біології;
  • Фундаменталізація біологічної університетської освіти.

            Діяльність наукової школи спрямована на розробку і впровадження в практику методичної системи біологічної підготовки майбутніх екологів. Біологічна підготовка студентів ґрунтується на основних положеннях теорії наукового пізнання; системному та синергетичному підходах до пізнання педагогічних фактів, процесів і явищ; положенні про єдність теорії і практики, науковості та об’єктивності; науково-дослідницькому ядрі біології – «ДНК-мітоз»; концепції особистісно та компетентнісно орієнтованого навчання.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

Rudyshyn S. Development of knowledge of the taxonomy and phylogeny of living organisms for future biology teachers / Rudyshyn S., Samilyk V. // The Advanced Science Journal. United States.  ISSN 2219-746X. 2015. – ISSUE 1. – P.75-82.

Рудишин С.Д. Еволюція екосистем в контексті сучасної природничо-наукової картини світу. // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. p-ISSN 2308-5258. e-ISSN 2308-1996., III(5), Issue: 41, 2015. P.30-34.

Рудишин С.Д. Особливості формування в учнів початкової школи природничо-наукової картини світу. // Педагогіка і психологія.  2015. № 1. С. 45-49.

Рудишин С.Д. Мова в Україні : погляд із позицій рефлекторної теорії поведінки та психолінгвістики. Українське слово і сучасність. 2015. № 5.

 С. 36-38.

Рудишин Сергій. Хроленко Марина. «Образ природи» як ідеалізована природничо-наукова картина світу у вимірах початкової школи. Початкова школа і сучасність. 2015. № 6. С. 26-28.

Рудишин С.Д. Екологічна компетентність як загальна компетентість вчителів природничих дисциплін / Рудишин С.Д., Коренева І.М., Самілик В.І. Український педагогічний журнал. 2016. № 3. С. 74-83.

Рудишин С.Д. Екологізація змісту освіти в початковій школі на засадах сталого розвитку. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Глухів, 2016. Вип. 31. С.238-242. .

Рудишин Сергій.. Важкі метали як екотоксиканти. Біологія і хімія в рідній школі. 2016. № 3. С. 17-20.

Рудишин С.Д., Докукіна С. В., Луценко О.І. Дослідження факторів ризику народження недоношених дітей на прикладі Сумської області. // Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 6 (8). С. 141-144.  Журнал включений до Міжнародних наукометричних баз даних CrossRef, Google Scholar.  Rudyshyn Serg D. Biodiversity  : classification of organisms аs scientific problem / Rudysyn Serg D. // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology – 2017, 20-22 вересня, 2017 : збірник наукових праць. Вінниця, 2017. С. 143.

Рудишин С.Д., Мельник О.С., Коренева І.М. Екологізація освіти на засадах сталого розвитку в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів, 2018. Вип. 2 (37). С. 230–236. Фахове видання (Index Copernicus) (0,9 д.а.) (Рудишин С.Д., Коренева І.М. – по 0,32 д.а),

Рудишин С.Д. Сталий розвиток з позицій коеволюції /С.Д. Рудишин // Журнал агробіології та екології. - 2018. Т. 5. № 1. - С. 43 - 48.

Рудишин Сергій. Нова українська школа : проблеми і перспективи підготовки вчителів-предметників / Сергій Рудишин  // Біологія і  хімія в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 15-17.

Рудишин С.Д. Генетично модифіковані організми : проблеми і перспективи для цивілізації /  С.Д. Рудишин // EuroMedicine. Medical-Information Journal,  2018. – № 1. – C.50.

Рудишин Сергій, Кмець Алла, Самілик Валентина. Генотип людини як цілісна система. Типи взаємодії генів. Проект «Геном людини» /Сергій Рудишин, Алла Кмець, Валентига Самілик // Біологія і  хімія в рідній школі.—2019. № 2. С. 28 – 34.

Рудишин С.Д., Коренева І.М. Освіта для сталого розвитку // Vin Smart Eco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня, 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця : КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – С. 409-411.

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науковий доробок становить понад 160 публікацій у галузі вищої екологічної освіти, біотехнології та фізіології рослин, у тому числі: навчальні посібники для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації, рекомендовані Міністерством освіти і науки України та монографії:

«Основи біотехнології рослин»

«Фізіологія рослин: програмоване тестування»

«Практикум з основ загальної екології»

«Основи біогеохімії»

«Біологічна підготовка майбутніх екологів: теорія і практика»

       

Підтвердженням високого рівня роботи наукової лабораторії є участь студентів у Міжнародних  і Всеукраїнських наукових конференціях, перемоги студентів у II етапі Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад. Сергій Дмитрович широко залучає до дослідницької діяльності творчу молодь, керує дипломними та магістерськими роботами, допомагає    аспірантам у роботі над кандидатськими дисертаціями.

Рудишин Сергій Дмитрович є постійним учасником науково-практичних і науково-методичних конференцій різного рівня, зокрема, міжнародних: Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, (м. Вінниця, 2015,2017,2019 рр.); Міжнародний екологічний форум «Екологія. Освіта. Наука» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародний екологічний форум “Вища екологічна освіта: стандарти для майбутнього”, (м. Одеса, 2016 р.); І Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи» (м. Глухів, 2017 р.); всеукраїнських: Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна стратегія: досвід і новації» (м. Умань, 2017 р.); I Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Екологічні дослідження в закладах вищої освіти України» (2018 р.).

У рамках наукової школи виконуються дисертаційні дослідження: докторантом Кореневою І.М. «Теоретичні і методичні засади  підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації освіти для сталого розвитку», 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти; аспірантом Самілик В.І. «Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності в процесі професійної підготовки», 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти та аспірантом Середою Т.В. «Формування готовності майбутніх медичних  сестер  до професійної  діяльності   у  прoцесi  вивчення  біологічних дисциплін, 011 науки про освіту, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти.

Реалізація наукових напрямів школи забезпечується кваліфікованими фахівцями, серед яких доктори та кандидати наук, аспіранти, здобувачі та магістранти.

Наукова школа під керівництвом Рудишина С.Д. плідно співпрацює з науковими установами та навчальними закладами України: Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом ботаніки НАН України, Інститутом зоології НАН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом вищої освіти НАПН, Національним еколого-натуралістичним центром (м. Київ,), станціями юннатів (м. Глухів, м. Ямпіль).

 Основним напрямом роботи наукової школи С. Д.. Рудишина та колективу кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського НПУ ім.О.Довженка є комплексна наукова тема:  «Фундаменталізація біологічної освіти в педагогічному університеті у вимірах сталого розвитку»  № 0116 U 003633 державної реєстрації теми в УКР ІНТЕІ.

Є членом спеціалізованих вчених рад: Д 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України  по захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія, біологія, хімія)» , Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, а також членом науково-методичної комісії сектору вищої освіти МОН зі спеціальності 014, де очолює підкомісію 014-5 (природознавство) по розробці Стандартів підготовки бакалаврів і магістрів (спеціалізація : біологія, хімія, географія).