«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ТЕАТР ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ»

Рік заснування наукової школи: 2009.

Дані про керівника наукової школи: Новиков Анатолій Олександрович народився 7 листопада 1954 р. в селі Сподобівка Шевченківського району Харківської обл. 1974 р. закінчив Харківський автотранспортний технікум. У 1974–1976 рр. перебував на військовій службі. 1982 р. закінчив російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).

Із 1982 до 1984 р. – викладач російської мови та літератури в Ізюмському професійно-технічному училищі № 24 (Харківська обл.). У 1984–2009 рр. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

1991 р. закінчив аспірантуру при кафедрі російської літератури Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди і того ж року в цьому ЗВО захистив кандидатську дисертацію «Грибоедов и Украина» (російська література).

Вчене звання доцента присвоєно 1995 р.

2007 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію «Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.».

Професор із 2008 р.

Із 2009 р. по теперішній час – завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. З 2017 року на громадських засадах очолює лабораторію довженкознавства.

Зміст та результати наукових досліджень у визначеному напрямі: Основні напрями наукових досліджень – українська драматургія й театр, творча спадщина Марка Кропивницького й Олександра Довженка, сучасна українська література.

Наукові видання (монографії, наукові збірники, наукові статті, в тому числі у Scopus, Web of science): Автор близько 200 наукових праць, серед них монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина» (2000), «Слобожанський драматичний театр» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), «Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2015), «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (2016, у співавторстві), «Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького» (2019).

Навчальні видання (підручники та посібники):

«Современный русский язык. Синтаксис» (2004), «Современный русский язык. Словообразование. Морфология» (2005), «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (2014, у співавторстві), «Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)» (2016) та ін.

Публічне визнання досягнень представників школи (премії, перемоги у конкурсах, гранти, медалі, дипломи, інші нагороди, публікації у рейтингових журналах, членство у комітетах наукових конференцій міжнародного рівня та редакційних колегіях наукових журналів і збірників тощо): нагороджений знаком «Ушинський К. Д.» (2016), почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, подякою голови Сумської обласної державної адміністрації (2019 р.). Член редакційних колегій фахових видань України «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки» та «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність» (Криворізький державний педагогічний університет).

Залучення до наукової діяльності за напрямом школи студентів, аспірантів, докторантів: підготував трьох кандидатів філологічних наук: «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (Троша Н.В., 2015 р.); «“Гоголівський текст” в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століття» (Кушнєрьова М.О., 2017 р.); «Типологія жіночих образів у літературній спадщині Олександра Довженка» (Максимчук-Макаренко С.О., 2017 р.).

Участь представників школи у діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських, докторських дисертацій: упродовж багатьох років був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук при Глухівському національному педагогічному університеті, також член науково-експертної ради.

Бере участь в опонуванні дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата філологічних наук.