31 січня 2022 року відбулася Конференція трудового колективу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, на якій було заслухано звіт ректора Курка Олександра Івановича, доктора історичних наук, професора, про виконання ним умов контракту з Міністерством освіти і науки України, Статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності вищого навчального закладу у 2021 році.  Конференція трудового колективу відбулася в змішаному форматі (керівники структурних підрозділів були присутні очно, члени колективу й здобувачі вищої освіти – дистанційно за допомогою платформи Zoom).
Під час доповіді очільник Університету закцентував увагу присутніх на питаннях, що заслуговували особливого значення. Зокрема, це результати вступної кампанії, формування контингенту студентів; організація освітнього  процесу на засадах студентоцентрованого підходу; удосконалення й розроблення змісту освітніх програм усіх спеціальностей відповідно до стандартів вищої освіти, предметної сфери навчання з долученням  роботодавців, зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів; дуальна форма здобуття освіти в університеті; працевлаштування випускників; удосконалення внутрішньої системи якості освіти; проведення акредитації освітніх програм; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників; міжнародна співпраця та інтернаціоналізація Університету; організація прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства, підвищення академічної мобільності студентів і викладачів тощо.
Олександр Іванович Курок здійснив ґрунтовний аналіз результатів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету за 2021 рік,  позитивно оцінив функціонування аспірантури, докторантури та спеціалізованої вченої ради, наголосив на вагомих здобутках студентів у науковій роботі та спорті, звернув увагу на соціальний захист працівників, стимулювання педагогічної майстерності та фінансово-господарську діяльність ЗВО.
У висновках Олександр Іванович окреслив перспективи розвитку й поставлені перед колективом зобов’язання відповідно до нової державної політики. Серед стратегічних завдань було визначено такі: 1) додержання державної політики та законодавства у сфері вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів освітньо-педагогічної галузі знань та патріотів Української держави; 2) оптимізація внутрішніх і зовнішніх комунікацій Університету та покращення зв’язку зі вступниками, роботодавцями, іншими стейкхолдерами; 3) формування ефективного науково-педагогічного персоналу Університету; 4) формування культури академічної доброчесності та культури якості в Університеті; 5) забезпечення якості розробки та реалізації освітніх програм, створення мультидисциплінарних освітніх програм; 6) удосконалення організації, форм і методів наукової, науково-технічної діяльності; 7) розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація; 8) створення зручного й комфортного освітнього середовища для здобувачів освіти всіх категорій; удосконалення і поліпшення матеріально-технічної бази; 9) функціонування Університету, його структурних підрозділів відповідно до нової фінансової державної політики; 10) забезпечення прозорості, відкритості й публічності функціонування Університету як запоруки довіри до його діяльності.
В обговоренні звіту ректора взяли участь Кузнецова Г.П., кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор; Грудинін Б.О., доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти;   Ребченко О.М., директор ВСП «Професійно-педагогічний фаховий  коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», Гриценко А.П., доктор педагогічних наук, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання;  Загородня Л.П., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології;  Токарик Л.Б., голова профспілкового комітету викладачів та співробітників університету, начальник відділу кадрів, а також студенти та аспіранти Університету.  
За підсумками виступу було прийнято рішення схвалити звіт ректора Курка О.І. за 2021 рік, матеріали виступу надіслати до Міністерства освіти і науки України у визначений термін та розмістити на сайті університету.
На засіданні конференції трудового колективу обговорювалися також питання щодо внесення змін до складу вченої ради Університету.